Toporov 1971

Toporov, Vladimir Nikolaevǐc. 1971. Burushaski and Yeniseian languages: some parallels. Academia.

@book{toporovburushaski1971,
 author  = {Toporov, Vladimir Nikolaevǐc},
 publisher = {Academia},
 title   = {Burushaski and Yeniseian languages: some parallels},
 year   = {1971}
}